ผลงานเรียนวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว ที่ ISSUU.com
ผลงานเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ISSUU.com
ผลงานเรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

Advertisements
Student's workbased project design

Student's workbased project design

รวมผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้จากการทำงานจริงและแบบกลุ่ม(Work Based Learning) ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และวิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม ที่ผ่านการประเมินผลในระยะที่1 โดยได้ผ่านการนำเสนอผลงานและรับการปรึกษาแนะนำในชั้นเรียนได้ครบกระบวนการและได้สรุปผลงานเป็นเอกสารเผยแพร่แสดงไว้เป็นโปรไฟล์ส่วนบุคคล ทั้งใน Googlewave และที่เว็บไซต์ระดับมาตรฐานสากลที่ ISSUU.com ที่ทุกคนสามารถเข้าดู แสดงความคิดเห็นต่อผลงานและดาวน์โหลดไฟล์ลงมาได้ เชิญร่วมชมผลงานที่จัดทำรูปเล่มแสดงเป็นหนังสือออนไลน์นี้ได้นะครับ โดยคลิกที่ลิงค์ที่ภาพได้เลย อ่านข้อมูลเรื่องอื่นๆได้จาก ประชิดดอทคอม

ขอแสดงความเสียใจสำหรับนักศึกษาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลในระยะที่ 1.และก็ตงหมดสืทธิ์สอบไปด้วย เพราะเวลาเรียนไม่ครบ 80 เปอร์เซ็นต์ ก็คงทราบกันดีนะครับว่าต้องไปดำเนินการอะไรต่อไป และขอให้จำไว้ว่า ในการที่จะจบออกไปประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบได้นั้น ความรับผิดชอบในการทำงาน การส่งผลงานและการตรงต่อเวลานัดหมายนั้นคือสิ่งแรกที่ต้องฝึกฝนและทำให้ได้และต้องเห็นความสำคัญว่าหากเราไม่รับผิดชอบและตรงต่อเวลานัดหมายในการส่งผลงานต่อลูกค้าแล้ว ผลที่ตามมาจะเสียหายทั้งต่อตัวเองเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอย่างไร ความผิดพลาดครั้งนี้อย่างน้อยนักศึกษาคงได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่าการสูญเสียโอกาสและการถูกปฏิเสธจากระบบหรือด้วยกฏเกณฑ์ทางสังคมนั้นเจ็บปวดแค่ไหน ต่อไปให้ปรับปรุงตัวเองและให้โอกาสตัวเองนะครับ พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนที่รู้ใจเรายังตั้งตารอคอยวันที่เราทำสำเร็จการศึกษาอยู่นะครับ

Authors: ผศ.ประชิด ทิณบุตร
การส่งผลงานในการเรียนวิชาออกแบบแทบทุกวิชานั้น โดยปกติและธรรมเนียมปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปนั้น นักศึกษาต้องส่งผลงานต่างๆ อันประกอบด้วย

1.เล่มรายงานสรุปผลการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ตาม รายงาน ต้องมีส่วนประกอบอย่างถูกต้อง ตามอย่างการนำเสนอรายงานภาคนิพนธ์ที่มีรูปแบบการพิมพ์ถูกต้อง โดยมีส่วนประกอบของหน้าเอกสารรายงานคือ
1.1 ปกมีการออกแบบให้สวยงามตามหลักการออกแบบ โดยต้องเสนอให้เห็นถึงภาพรวมและสื่อความหมายเรื่องราวเนื้อหาของโครงการออก แบบที่นำเสนอ พร้อมสัญลักษณ์ของกลุ่ม Read the rest of this entry »